Interpelacja ws. w sprawie jakości bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego

W związku z licznie zgłaszanymi przez mieszkańców zastrzeżeniami do jakości bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego proszę Panią Minister o przedstawienie opinii w sprawie poziomu działania podległych Pani służb, zwłaszcza Policji, w dziedzinie patrolowania i monitorowania miejsc publicznych w miejscowościach, w których nie funkcjonują placówki Policji.
Mieszkańcy w rozmowach bezpośrednich bardzo często formułują niezadowolenie z powodu braku placówek policji w miejscowościach innych, niż siedziby powiatowych komend policji oraz podkreślają dyskomfort związany z brakiem w ich ocenie systematycznej obecności pieszych i mobilnych patroli policji w ich miejscowościach. Oceniają też krytycznie fakt, iż czas oczekiwania na działania interwencyjne wydłuża się w wyniku oddalenia centralnych jednostek policji dla danego terenu.
Sytuacja ta daje się mieszkańcom we znaki szczególnie w okresie letnim, gdy z jednej strony część osób doraźnie opuszcza swoje domostwa wyjeżdżając na wakacje, i z drugiej strony, gdy na terenie zamieszkania pojawia się bardzo dużo osób nikomu nieznanych. Mieszkańców nie przekonują udostępniane przez Policję ogólne statystyki wskazujące na „wysoką wykrywalność” i temu podobne informacje. Niezależnie bowiem od bliskości czy oddalenia od placówek Policji, mieszkańcy mają wrażenie, iż patrole policyjne skoncentrowane są na wykrywaniu wykroczeń drogowych, niż na bieżącym, systematycznym i całodobowym monitorowaniu miejsc publicznych.
W związku z powyższym, proszę Panią Minister, aby wnioskowana przeze mnie na wstępie opinia w sprawie poziomu działania Policji w dziedzinie patrolowania i monitorowania miejsc publicznych w miejscowościach, w których nie funkcjonują placówki Policji, poparta została udokumentowanymi danymi o liczbie i charakterystyce wykroczeń i przestępstw popełnianych w miejscowościach, w których nie ma stałych placówek Policji, o stopniu wykrywalności sprawców obu kategorii czynów oraz o typologii działań prewencyjnych podejmowanych przez Policję w przedmiotowych miejscowościach.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=34735