Interpelacja w sprawie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” sp. z o.o.

Nawiązując do treści sprawozdania ministra gospodarki o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wg stanu na 31 grudnia 2015 r., przedłożonego Radzie Ministrów w maju br., proszę o przedstawienie stanowiska w sprawie długofalowej polityki rządu w odniesieniu do specjalnych stref ekonomicznych, a w szczególności w odniesieniu do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” S.A.
WSSE osiąga według wskazanego wyżej sprawozdania jeden z najlepszych wyników pomiędzy wszystkimi działającymi w Polsce specjalnymi strefami ekonomicznymi. Zarówno powiększanie terenu strefy i utrzymywanie miejsc pracy (mimo spadającej dynamiki zatrudnienia w stosunku do lat poprzednich), jak i próby tworzenia nowych zachęt dla przedsiębiorców w postaci gotowych hal produkcyjnych, świadczą o zasadności i efektywności działania WSSE. Wprawdzie „Invest Park” po raz pierwszy w swojej historii i jako jedyna strefa ekonomiczna w Polsce, odnotowała stratę w wyniku ekonomicznym za rok 2014 zakładam, iż sam mechanizm preferencji dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie działania WSSE, zwłaszcza w obrębie dawnego województwa wałbrzyskiego, zasługuje na przychylność i zaangażowanie rządu RP. Tym bardziej, że w kapitał WSSE włączone są również niektóre jednostki samorządu terytorialnego, co zdaje się potwierdzać wartość WSSE jako istotnego podmiotu życia gospodarczego w tym regionie. Kolosalne bowiem znaczenie ma równocześnie stymulowanie pozytywnych trendów na lokalnym rynku pracy oraz kooperacji na styku z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, jak i utrwalanie obecności dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
W przywołanym przeze mnie na wstępie dokumencie padło sformułowanie: „Strefy będą funkcjonować do końca 2026 r.” W świetle powyższych spostrzeżeń, proszę o przedstawienie stanowiska Pani Premier oraz Pana Wicepremiera i Ministra Gospodarki w kwestii utrzymania i dalszej działalności Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Inwest Park” S.A. z siedzibą Wałbrzychu, mając na względzie zaakceptowaną przez Radę Ministrów zakreślony termin funkcjowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=282E2CAF