Interpelacja w sprawie przyjęcia przez Polskę uchodźców w wyniku decyzji organów Unii Europejskiej

Nawiązując do powszechnie dostępnych informacji o zamiarze relokowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców przekraczających granice Unii Europejskiej w wyniku tzw. „uchodźstwa” z terenów objętych działaniami o charakterze wojennym w krajach Afryki północnej, zwracam się o przedstawienie wyczerpującej informacji, o czym mowa niżej.
W treści wystąpienia Pani Premier w Sejmie w dniu 16 września 2015 r. nie znajduję, mimo wnikliwej jego analizy, nie tylko precyzyjnej, ale nawet szacowanej liczby osób, które miałyby być przyjęte na obszarze RP. Jedynie w wystąpieniu podległych Pani Premier osób (tj. ministra spraw wewnętrznych oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) pojawiają się zaledwie szczątkowe i formułowane na pograniczu publicystyki, „kwoty” wskazujące na potencjalną liczbę osób, jakich można się spodziewać na terytorium naszego kraju.
W świetle powyższego wnoszę o podanie przynajmniej przybliżonej liczby spodziewanych uchodźców, jakich ma przyjąć Polska w wyniku decyzji organów Unii Europejskiej, i które miałyby się znaleźć w obrębie bylego województwa wałbrzyskiego, tj. obecnych powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego w Województwie Dolnośląskim. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że: 1. tereny te leżą w bezpośredniej bliskości granicy państwowej, 2. są w dużym stopniu obciążone problemem braku miejsc pracy i narastającą emigracją osób w wieku produkcyjnym poza ten teren (w tym emigracją zagraniczną), 3. występuje tu poważny deficyt zasobów mieszkaniowych (zarówno w sektorze komunalnym, jak prywatnym), co generuje poważne problemy natury społecznej. Wymienione przeze mnie czynniki są istotne przy ewentualnym planowaniu relokacji uchodźców na te tereny. Oczekuję informacji czy te czynniki są brane pod uwagę przy ewentualnej relokacji uchodźców, a jeśli tak, to w jaki sposób administracja rządowa zamierza rozwiązywać możliwe konflikty na ich tle.
Zwracam się również o przedłożenie stanowiska Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych lub innych podległych organów o możliwych lokalizacjach ośrodków, skupisk oraz miejsc tymczasowego lub stałego osiedlenia dla uchodźców na terenie wyżej wskazanych powiatów.
Jednocześnie proszę o przedstawienie wykazu organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych lub innych instytucji, ktore są lub będą włączone do potencjalnego procesu relokacji w wymienionych powiatach. Jeśli konsultacje takie były lub są już prowadzone, proszę o ich wykaz ze wskazaniem nazw konsultowanych organów, organizacji i instytucji, dat i miejsc konsultacji oraz o załączenie ich konkluzji.
Powyższa interpelacja jest podyktowana uzyskanymi przeze mnie informacjami o zaniepokojeniu ze strony mieszkańców z powodu braku pełnej i dostępnej informacji w poruszonych przeze mnie kwestiach.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=25AD612C