Interpelacja w sprawie „Programu dla Odry-2006”

W związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 28 listopada 2014 r. ustawy o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” oraz treścią art. 3. pkt 1 tejże ustawy, w której wskazano enumeratywny wykaz projektów, jakie mają być realizowane mimo zniesienia „Programu Odra 2006”; wnoszę o wyjaśnienie i przedstawienie harmonogramu czasowo-rzeczowego odnoszącego się do zainicjowanego i wdrożonego w ramach „Programu Odra 2006” przedsięwzięcia pod nazwą „Zbiornik przeciwpowodziowy Kamieniec Ząbkowicki”.
Wg informacji udostępnianych publicznie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który stanowi jednostkę realizacyjną uchylonego „Programu Odra 2006”: „Zakończenie budowy kaskady zbiorników Kamieniec Ząbkowicki; Topola; Kozielno zapewni skuteczną poprawę stanu ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Nysy Kłodzkiej. Przy optymalnych warunkach możliwa będzie redukcja fali powodziowej przy ujściu Nysy Kłodzkiej do Odry rzędu 400 m/s. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Kamieniec Ząbkowicki oraz innych w dolinie rzeki, a także zwiększenie możliwości sterowania wezbraniami w kontekście powodzi na Odrze i ochrony Wrocławia.” Zakres rzeczowy projektu obejmuje: budowlę zrzutowa z jazem i upustami dennymi, regulację koryt rzek, budowę zapory czołowej 2,25 km i zapór bocznych, budowę przepompowni i budowa elektrowni wodnej o mocy 2 MW.
Inicjatywa przedsięwzięcia została podjęta po katastrofalnej w skutkach powodzi w 1997 r. W celu jej realizacji wydatkowano znaczące kwoty pochodzące ze środków publicznych, które przeznaczono na prace planistyczne i instalację w terenie mającego powstać zbiornika urządzeń hydrologicznych (tzw. piezometrów; częściowo widocznych do dzisiaj). Początkowa wartość projektu szacowana wg cen z końca lat 90. wynosiła ok. 30 mln zł. W 2000 r. w wyniku ugody wysiedlono całą wieś Pilce położoną w obrębie mającego powstać zbiornika, co stanowi jedyny taki przypadek, w którym bez protestów społecznych przemieszczono całą społeczność istniejącej miejscowości, wyburzono zabudowania (w tym miejscowy kościół), ekshumowano cmentarz parafialny). Na koszt budżetu państwa oraz przy wsparciu donatorów zewnętrznych (w tym rządu Szwecji) wybudowano mieszkańcom nowe osiedle w obrębie miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.
Wszystkie opisane wyżej działania nie są kontynuowane. W świetle informacji pozyskanej przeze mnie, teren niewybudowanego „Zbiornika przeciwpowodziowego Kamieniec Ząbkowicki” jest obecnie (mimo częściowego odcięcia komunikacyjnego) obszarem zrzutu odpadów nieznanego pochodzenia, terenem niekontrolowanych zachowań osób przybywających tam mimo zakazu wstępu, co stwarza zagrożenie środowiskowe i przeciwpożarowe.
Przede wszystkim jednak, na co pragnę zwrócić szczególną uwagę niewybudowanie „Zbiornika przeciwpowodziowego Kamieniec Ząbkowicki” oznacza utrwalanie i pogłębianie zagrożenia powodziowego obejmującego nie tylko obszar Gminy Kamieniec Ząbkowicki czy Powiatu Ząbkowickiego. W cytowanym na wstępie dokumencie RZGW pada bowiem sformułowanie o „zwiększeniu możliwości sterowania wezbraniami w kontekście powodzi na Odrze i ochrony Wrocławia.” W ramach „Programu Odra 2006” powstały już zbiorniki „Nysa”, „Kozielno” i „Topola”. Mimo upływu osiemnastu lat od tragicznej powodzi, określanej mianem „powodzi tysiąclecia” oraz mimo czternastu lat od przyjęcia „Programu Odra 2006” tak potrzebna inwestycja nie jest realizowana. Budzi to uzasadnione społeczne zaniepokojenie wynikające z obawy przed potencjalnymi skutkami gwałtownych zjawisk meteorologicznych, a także poczucie, iż zmarnowano nie tylko znaczące środki publiczne, ale też dobrą wolę wielu osób, które zdecydowały się opuścić swoją miejscowość. Z punktu widzenia miejscowego samorządu gminnego, podjęcie takiej inwestycji, stanowić mogłoby istotny element w stabilizowaniu lokalnego rynku pracy, a w dalszej perspektywie mogłoby generować ruch turystyczny, jak to ma miejsce wokół wymienionych wcześniej przeze mnie obiektów na Nysie Kłodzkiej.
Proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższą interpelację mając na względzie narastające zaniepokojenie społeczne wokół opisanego przeze mnie przedsięwzięcia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4F8272AB