Interpelacja w sprawie „Krajowego programu kolejowego do 2023 r.”

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2015 r. uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zwracam się o przedstawienie stanowiska Pani Minister w sprawie niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie linii kolejowych łączących Wrocław z Kotliną Kłodzą.
W trakcie niedawno prowadzonych konsultacji społecznych ujawniono między innymi niekorzystny stan istniejącej linii kolejowej nr 276 pomiędzy Wrocławiem a Międzylesiem i dalej przejściem granicznym Międzylesie, Lichkov. Trasa ta jest szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców Międzylesia, Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzka, Barda, Kamieńca Ząbkowickiego, Ziębic, Ciepłowód, Strzelina, Borowa i Żurawiny jedynym dostępnym połączeniem publicznej komunikacji zbiorowej do Wrocławia. Korzystają z niego codziennie osoby udające się do pracy i powracające z niej. Ma to kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę poważne deficyty na rynku pracy w powiatach: kłodzkim, ząbkowickim i strzelińskim. Z linii tej korzystają również uczniowie i studenci udający się na zajęcia pomiędzy wymienionymi wyżej miastami lub do Wrocławia i z powrotem do domu. Przedmiotowy szlak jest również ważnym środkiem transferu urobku z kopalń kruszywa, jakich jest wiele szczególnie w obrębie wspomnianych już powiatów. Materiał ten jest konieczny do budowy dróg, a region ten ma znaczący udział procentowy w dostarczaniu kruszyw poza obszar własny, a nawet całego Dolnego Śląska. Nie można także pominąć niezwykle ważnego wątku, jakim jest korzystanie z połączeń kolejowych osób i grup zorganizowanych udających się szczególnie w obszar Kotliny Kłodzkiej i Ziemi Ząbkowickiej w celach turystycznych. Z drugiej strony możliwość organizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczącej się w miejscowościach położonych w wymienionych na wstępie do Wrocławia, ma niebagatelne znaczenie dla pogłębiania więzi młodego pokolenia z Dolnym Śląskiem jako stolicą regionu. Dodać także trzeba, iż linia nr 276 jest też ogniwem połączeń międzynarodowych z głównych dworców kolejowych w Polsce z analogicznymi punktami w Czechach.
Istniejąca linia kolejowa nr 276 w świetle powyższych stwierdzeń ma charakter komunikacyjnie strategiczny nie tylko dla mieszkańców, przedsiębiorców i przybywających do regionu osób.
Zwracam się zatem do Pani Minister o przedstawienie informacji o uzasadnieniu faktu, iż tak ważna arteria, jaką jest linia kolejowa 276, w uchwalonym właśnie Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku:
a. została ujęta tylko na tzw. „liście rezerwowej”,
b. co oznacza umieszczenie jej na pozycji 125 całej listy projektów objętych Programem,
c. co składa się na przypisaną temu zadaniu szacunkową wartość projektu na poziomie 500 mln zł,
d. jakie czynniki mogą wpłynąć na przeniesienie tego zadania z listy „rezerwowej” na „podstawową”,
e. jaki jest przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia zadania w przypadku przeniesienia na listę „podstawową”.
Ponadto zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej poziomu bezpieczeństwa technicznego linii kolejowej nr 276 w ocenie podległych Pani służb lub innych instytucji audytujących tego rodzaju instalacje komunikacyjne.
Swoją interpelację pozwalam sobie wnieść między innymi opierając się na bardzo licznych wypowiedziach organów samorządu terytorialnego z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego i strzelińskiego, przyjmowanych w drodze uchwał rad. Opinię o niezbędności modernizacji przedmiotowej linii kolejowej wyrażają również bardzo często mieszkańcy tych terenów.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7BD84FAD